تایپ، ترجمه

تو کار حساس و مشکل پسندید؟
Retry Layer 1