کاور فروش محصولات وردپرس

اطلاعات مورد نیاز تصویر400×400:

  • نام قالب
  • رنگ قابل استفاده(رنگ قالب یا رنگ دلخواه شما)
  • لوگو و المان های قابل استفاده در تصویر

اطلاعات تصویر 700×700 اول همان اطلاعات تصویر400×400 میباشد

اطلاعات تصویر 700×700 دوم:

  • ویژگی هایی که به واسطه آن قالب را معرفی میکنید
  •  اطلاعات تکمیلی دلخواه

آیکون 80×80

  • بر اساس خود محصول انتخاب می شود.

اطلاعات اینفوگرافی

  • موارد مورد نیاز در اینفوگرافی

* در صورت سفارش بدون اینفوگرافی، مبلغ آن (250 هزار تومان) از سفارش کسر میگردد. *

* شما تا 3 بار مجاز به اصلاح و تغییر طرح می باشید، بعد از 3 بار هر تغیر معادل 75 هزار تومان محاسبه می شود *

Retry